ប្រភពព័ត៌មាន និងឱកាសសំបូរបែប

សម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម

ចុចដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែម

ប្រភពព័ត៌មាន និងឱកាសសំបូរបែប

សម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម

ចុចដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែម

ប្រភពព័ត៌មាន និងឱកាសសំបូរបែប

សម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម

ចុចដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែម
ផ្នែកបទបញ្ញាត្តិ
ចុចដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែម
ព័ត៌មាន​ែណនាំគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម
ចុចដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែម

សេចក្តីជូនដំណឹងការងារនិងគម្រោង

ព័ត៌មានម្ចាស់អាជីវកម្ម

Finding organizations in the business industry is now easier than ever. We list all the organization profile directories here with easy features to use. Let’s find organization profile here.

អានបន្ថែម

ព័ត៌មាន និងព្រឹតិ្តការណ៍

តស៊ូមតិនិងគាំទ្រការអនុវត្តគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ឧស្...

ជំនួបប្រជុំជាមួយ​ នាយកដ្ឋានពន្ធត្រូវបានជជែក ជំជួបជាមួយនាយកដ្ឋានគយដើម្បីសិក្ស...

Sunday 28, 2017

បើកលទ្ធភាពទទួលបានឱកាសអាជីវកម្មនិងហិរញ្ញវត្ថុសម្...

កាលបរិច្ឆេទ: សប្តាហ៍ទី 4 នៃខែឧសភា គោលបំណង: ដើម្បីផ្តល់កិត្តិយសដល់សហគ្រិនវ័យក្...

Sunday 28, 2017

សប្តាហ៍ភាពជាសហគ្រិនសកល (GEW)

កាលបរិច្ឆេទ: សប្តាហ៍ទី 3 នៃខែវិច្ឆិកា គោលបំណង: ដើម្បីអបអរសាទរអ្នកច្នៃប្រឌិត ន...

Sunday 28, 2017

Join with us to get

Business Information Center

BIC will provide you the best of services to make sure you are doing the right things for your business. Stay with us, you will feel safe and secure to run your business because we are here to discuss and provide the source of information and knowledge as the resource for making the right decision.

ដៃគូយុទ្ធសាស្រ្ត